Manual 1                                                                                                            
1. I Principal 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
2. I Bordun 16 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
3. I Viola da Gamba 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
4. I Rohrflte 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
 
5. I Oktave 4 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
6. I Quinta 2 2/3 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
7. I Super Octava 2 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
8.a I Mixtur 3 fach Reihe 1 g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c
8.b I Mixtur 3 fach Reihe 2 c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f
8.c I Mixtur 3 fach Reihe 3 g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c
Preis pro Pfeife 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
9. I Trompete 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Manual 2                                                                                                            
10. II Praestant 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
11. II Salicional 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
12. II Gedackt 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
13. II Viola d`amour 4 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
14. II Rohrflte 4 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
15. II Nasard 2 2/3 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
16. II Flageolet 2 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
17. II Fagott 8 Ba bis d & Hautbois 8 Diskant C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d dis e f fis g gis`` a b h c cis d dis e f
Preis pro Pfeife 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
Pedal                                                      
18. P Subba 16 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d
19. P Violon 8 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d
20. P Gro Nasard 10 2/3 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d
21. P Pricipal 4 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d
22. P Posaune 16 C Cis D Dis E F Fis G Gis A B H c cis d dis e f fis g gis a b h c cis d
Preis pro Pfeife 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1156 Pfeifen